Välkommen in med din ansökan om andrahandsuthyrning

Information om din ansökan om andrahandsuthyrning

Förvaltare

Dayhane Beltran
dayhane.b@ikab.org
0707 200 560

Förstahandshyresgäst(er) (sökande)

För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs samtycke från hyresvärden. Handläggningstiden är cirka fyra veckor från det att en komplett ansökan kommit in till hyresvärden. Andrahandsuthyrning medges för högst ett år per ansökningstillfälle. Avslår hyresvärden ansökan, har hyresgästen möjlighet att hos hyresnämnden ansöka om tillstånd till andrahandsuthyrningen.

Uthyrning i andra hand utan samtycke från hyresvärden eller tillstånd från hyresnämnden kan utgöra grund för uppsägning utan föregående varning. Detsamma gäller om samtycke eller tillstånd grundats på oriktiga uppgifter eller om en hyra som överstiger skälig hyra tas ut mot andrahandshyresgästen. Skälig hyra är samma hyra som hyresgästen själv betalar till sin hyresvärd samt tillägg för möbler, utrustning och andra nyttigheter exempelvis bredband. Tilläggen får högst motsvara hyresgästens egna kostnader och för möblering, högst 15 % av det belopp som förstahandshyresgästen betalar i hyra.

Hyresgästen svarar även under tiden lägenheten är upplåten i andra hand för alla förpliktelser, som åvilar honom eller henne enligt hyresavtalet och hyreslagen. Något hyresförhållande mellan hyresvärden och andrahandshyresgästen uppkommer inte genom hyresvärdens medgivande till andrahandsupplåtelse.

Om den föreslagna andrahandshyresgästen vill lämna referenser till stöd för ansökan, kan rutan för ”annan handling” under avsnittet
”Handlingar till stöd för ansökan” kryssas i och referenslista bifogas.

Lägenhetens adress m.m
Ansökan

Jag/vi ansöker härmed om att få hyra ut min/vår lägenhet i andra hand till nedan föreslagna hyresgäst:

Observera att maxlängden är 1 år i taget. Ansökningar som passerar 1 år korrigeras automatiskt.
Observera att maxlängden är 1 år i taget. Ansökningar som passerar 1 år korrigeras automatiskt.
Föreslagna andrahandshyresgäster
Anledning till andrahandsuthyrning
Handlingar till stöd för ansökan
Fullmakt
Underskrift
Underskrift*

Information about your aplication

Property manager

Dayhane Beltran
dayhane.b@ikab.org
0707 200 560

Primary tenant(s) (applicant)

To sublet one’s apartment, consent from the landlord is required. The processing time is approximately four weeks from the date a complete application is submitted to the landlord. Subletting is granted for a maximum of one year per application period. If the landlord rejects the application, the tenant has the opportunity to apply to the Rent Tribunal for permission to sublet.

Subletting without the landlord’s consent or permission from the rent rribunal may constitute grounds for termination without prior warning. The same applies if consent or permission is based on false information or if a rent exceeding the reasonable rent is charged to the subtenant. The reasonable rent is the same rent that the tenant pays to their landlord, plus additions for furniture, equipment, and other amenities such as broadband. The additions must not exceed the tenant’s actual costs and, for furnishings, must not exceed 15% of the amount paid by the primary tenant in rent.

The tenant is also responsible during the period the apartment is sublet for all obligations that arise for him or her according to the lease agreement and the rental law. No tenancy relationship between the landlord and the subtenant arises through the landlord’s consent to subletting.

If the proposed subtenant wishes to provide references in support of the application, the checkbox for ”other document” under the section ”Documents in support of the application” can be checked, and a list of references can be attached.

The apartment’s address, etc.
Aplication

I/we hereby apply to sublet my/our apartment to the proposed tenant below, during the period starting

Please note that the maximum duration is 1 year at a time. Applications exceeding 1 year will be automatically adjusted.
Please note that the maximum duration is 1 year at a time. Applications exceeding 1 year will be automatically adjusted.
The proposed subtenant(s)
Reason to why you wish to sublet your apartment
Documents in support of the application
Power of attorney
Signature
Signature*