Fastighetsförvaltning Göteborg

Ett av våra huvudsakliga område är att utveckla fastigheter för god lönsamhet.

Fastighetsförvaltning Göteborg

Fastighetsförvaltning är ett av våra huvudsakliga arbetsområden. Vi har stor erfarenhet av att affärsmässigt utveckla, bevara och förädla fastigheter. Våra områden innefattar allt från renoveringar och teknisk förvaltning, exempelvis energitjänster till områden inom juridik och ekonomi.

Vi arbetar med att optimera fastighetsförvaltningens kostnad per kvm samt övriga utgifter, intäkter, avkastningskrav och investeringar som vi ställer emot varandra. Vi tar fram underlagen som visar förutsättningarna. Med detta underlag kan vi sedan tillsammans utveckla fastigheterna i enlighet med era kortsiktiga och långsiktiga mål. Här nedan kan du läsa om några av våra många tjänster.

Underhållsplan

Utför besiktning av fastighet. Tar fram underhållsplan med prognoser och nyckeltal.

Offertförfrågan

Med hög kvalitet och låga marknadspriser tar vi inoffertpriser samt utvärderar dessa.

Kostnadskalkyler

Som grund för att underlätta styrelsens och fastighetsägarens beslut..

Rådgivning

För framtida besparingar och trivsel.

Rätt förvaltning ger
pengar till annat.

Vi har kompetenser att utföra alla förekommande uppdrag inom fastighetsförvaltning Göteborg. Kompetenserna innefattar, markarbete, maskinarbete, avlopp, dränering, grönyteskötselträdgårdstjänster, stenläggning, vaktmästartjänster, halkbekämpning, inre och yttre städning samt övriga tjänster inom fastighetsunderhåll.  Våra tjänster blir därför mycket effektivt utförda vilket leder till en prisvärda uppdrag. På lång sikt när vi lär känna fastigheterna och kan utföra planerat underhåll blir det även mindre oförutsedda kostnader och lättare att följa uppsatt budget. Vi har då även möjligheter till att långsiktigt införa förbättringar och besparingsåtgärder på fastigheten, dess byggnader och markområde. Vi har även certifierad kontrollansvarig personal.

Uppdragen till våra kunder avser fast egendom, förvaltning av hyreshus för fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, industrilokaler och övriga kommersiella fastigheter. Utöver fastighetsförvaltning Göteborg utför vi även fastighetsvärdering, finansiell rådgivning för fysiska personer och näringsverksamhet inom sökandet av medel för investeringar.

Vår fastighetsförvaltning Göteborg kallas också för lokalförvaltare, då vi sköter förvaltningen av byggnader och tillhörande markområden. Vi planerar underhåll till exempel reparationer av olika slag och kan även vara ansvariga för fastighetens ekonomi.

IKAB´s arbete kan se mycket olika ut beroende på vilken typ av fastighet vi är ansvariga för och på fastighetens storlek. Vi kan ansvara för vissa delar av förvaltningen eller hela fastighetsförvaltningen och även ha ett övergripande ansvar. Nya kunder 2021.

Fastighetsförvaltning Göteborg, IKAB´s arbetsuppgifter kan delas upp i två huvudgrupper: TEKNISK FÖRVALTNING och EKONOMISK FÖRVALTNING.

Med teknisk förvaltning menas planering av och ansvar för reparationer och underhåll, entreprenadupphandling, tillsyn av anläggningar, uppvärmning samt att städning och trädgårdsarbete sköts. Som tekniska fastighetsförvaltare är vi ofta arbetsledare för driftspersonal, till exempel egna och externa fastighetsskötare, som utför de olika praktiska sysslorna.

Med ekonomisk förvaltning menar vi ansvar för budget och budgetuppföljning. Som ekonomiska fastighetsförvaltare kan vi även förhandla om lokalhyror och skriva hyreskontrakt. Vi kan också ha ansvar för bokföring och skattefrågor med mera.

På större fastighetsbolag kan vi som förvaltare även få personalansvar för olika bovärdsteam. Vilka vi fördelar arbetet till och arbetar tillsammans med.

IKAB har idag välmeriterade medarbetare och vi räknar med att bli många fler. Vi har idag duktig personal som ger en personlig och engagerad fastighetsförvaltning för fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag i Göteborg med omnejd.  För dig som är intresserad av att arbeta i branschen kommer det att många möjligheter att söka arbete hos oss inom fastighetsförvaltning Göteborg. Som fastighetsförvaltare har du en nyckelroll på företaget och det övergripande ansvaret för förvaltningen av en eller flera fastigheter. Rollen som förvaltare är spännande och kan vara utformad på olika sätt beroende på arbetsgivare.

Eftersom arbetsuppgifterna varierar från att ansvara för fastighetens ekonomi, till att planera fastighetens underhåll och kommande reparationer, krävs en bred kunskap inom många kompetensområden. Samarbete och kontakt med människor inom branschen är en stor del av vardagen. Förutom goda möjligheter till ett roligt jobb ger IKAB dig allamöjligheter till en bred kunskap inom flera yrken inom fastighetsbranschen. IKAB har ett nära samarbete med framstående branschföretag, är kompetenskraven som företag idag efterfrågar är många.

Går du en utbildning idag inom fastighetsförvaltning har får du gärna lämna in ditt CV och ansökan till praktikperioder hos oss. Här får du värdefull praktisk erfarenhet, och trivs vi bra ihop kanske IKAB kan bli din framtida arbetsgivare.

Kontakt Urban

Vill du veta mer om våra tjänster?

Fastighetsförvaltning Göteborg
Fastighetsförvaltning i Mölndal
Fastighetsförvaltning i Göteborg
Trädgårdsskötsel
Fastighetsförvaltning