Underhållsplan Göteborg

Kostnadseffektiv förvaltning - Underhållsplan Göteborg

Underhållsplan Göteborg

Kostnadseffektiv underhållsplan Göteborg

Underhållsplan Göteborg

Underhållsplanen är det absolut viktigaste dokumentet för fastighetsägaren/ styrelsen och har många syften.

Det är ett sätt att ta fram en god finansiering av framtida kostnader. Den talar alltså om vad som skall ske med fastigheten de kommande åren.

I en underhållsplan tar man hänsyn till sådana åtgärder som händer mer sällan men som kan innebära stora kostnader. Dessa kan i värsta fall äventyra fastighetsägarens eller bostadsrättsföreningens ekonomi.

En underhållsplan bör finnas för alla fastigheter för att underlätta fastighetsägarens budgetering men även planering av underhållsåtgärder.

Innehållet i en underhållsplan

Underhållsplanen innefattar både teknisk och ekonomisk förvaltning och stäcker sig normalt 20 år framåt i tiden. Här kan man utläsa vilka underhållsbehov fastigheten har över tid och vilka kostnader det kommer att medföra till fastighetsförvaltningen. I en underhållsplan är det endast de planerade underhållsbehoven som tas med t ex fasadrenovering, avloppsstammar, fönsterbyte och även många liknande åtgärder.

Det som inte ingår i underhållsplanen är däremot löpande reparationer och oförutsedda händelser som vattenskador, inbrott och liknande.Det är även viktigt att underhållsplanen beskriver fastigheten på ett sätt så att alla förstår behoven på ett tydligt pedagogiskt sätt. Läsaren skall alltså inte behöva vara byggnadsingenjör eller ekonom för att förstå innehållet.

Utförandet av Underhållsplanen

Varenda beståndsdel i en fastighet har en livslängd och alltså därmed ett regelbundet underhåll. Tiden mellan varje tillfälle som reparation eller utbyte krävs varierar dessutom för varje enskild beståndsdel. Därför är det alltså först nödvändigt med en besiktning på fastigheten, utvändigt och invändig, där även de tekniska installationerna besiktigas. Rätt utfört blir underhållsplanen sedan en mer eller mindre detaljerad plan av underhållet på de byggnader som tillhör er fastighet.

Kontakt Urban

Vill du veta mer om våra underhållsplaner?