Kontrollansvarig Göteborg

Certifierade som KA med behörighet N.

Kontrollansvarig Göteborg

Certifierade som KA med behörighet N.

Kontrollansvarig Göteborg

Kontrollansvarig Göteborg (KA) krävs för de flesta byggnationer enligt Bygglagen (pbl). Planerar du att bygga nytt kan du anlita oss för KA tjänsten och vi stödjer då byggmästaren i hela processen. Vi riktar oss mot privatpersoner och företag som skall bygga och även behöver en KA i byggprocessen. Våra huvusakliga verksamhetsområden som kontrollansvariga är i Göteborg men tar även uppdrag i kranskommunerna.

Certifierad personal

Vi är Certifierade vilket innebär att vi uppfyller kraven för erfarenhet och kompetens. Genom att vara certifierade kan vi även utföra uppdrag mot exempelvis kommuner, byggherrar som behöver en kontrollansvarig som uppfyller kraven. Ett certifikat är giltigt i fem år under förutsättning att en årlig rapport lämnas in till RISE. Kompetensen styrks alltså genom ett certifikat som är utfärdat enligt Boverkets föreskrifter (BFS 2011:14 KA4/5). Läs även på www.rise.se

Kontrollansvarig Göteborg med omnejd

Urban Lindbom är kontrollansvarig Göteborg (KA) på IKAB och har de certifikat som krävs för de flesta byggnationer enligt Bygglagen (pbl). Planerar du att bygga nytt kan du anlita oss för KA tjänsten och vi stödjer då byggmästaren i hela processen. Vi riktar oss mot privatpersoner och företag som skall bygga och även behöver en KA i byggprocessen. Våra huvusakliga verksamhetsområden som kontrollansvariga är i Göteborg men tar även uppdrag i kranskommunerna.

Kontakt Urban

Detta är rubriken

Kontrollansvarig Göteborg

Kontrollansvarig Göteborg Urban Lindbom 070-710 06 70

Läs om kontrollansvarig

Boverket har listat certifierade KA för respektive län. Läs mer där om ansvar och arbetsuppgifter.

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten i Göteborgsområdet kan du ringa Urban Lindbom på IKAB som är kontrollansvarig Göteborg och certifierad KA. Du behöver oftast inte en KA om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus. När du utför åtgärer som varken kräver bygglov eller anmälan krävs aldrig en kontrollansvarig.

Den du anlitar måste vara certifierad. Kravet finns i EU:s tjänstedirektiv och innebär att bara personer som är certifierade får göra det en kontrollansvarig ska göra.

En certifierade KA ska medverka till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen och bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan. Denna person skall också se till att kontrollplanen följs, alltså vara med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

Den kontrollansvarige måste ha en självständig ställning. Det betyder även att han eller hon inte får vara nära släkt med den som utför åtgärden eller arbeta på samma företag.

För att bli certifierad krävs kunskap, erfarenhet och lämplighet för uppgiften. Certifieringar får endast utfärdas av certifieringsorgan, alltså företag som har ackrediterats för denna uppgift av myndigheten Swedac.

Kontrollansvariga (KA) behövs vid många bygg-, rivnings- och markåtgärder. En kontrollansvarig medverkar även till att byggherrens projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Det innebär bland annat att du hjälper byggherren att ta fram ett förslag till kontrollplan – och ser till att den följs. Du är även med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt skriver ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

Cerifiering kontrollansvarig

Du kan även läsa mer om reglerna i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av kontrollansvariga, KA 4. Du även vända dig till något av de företag som utfärdar certifieringar; Kiwa Sverige (tidigare Swedcert) eller RISE – före detta SP certifiering.

Alla kontrollansvariga måste vara certifierade enligt lag. Certifieringar får endast utfärdas av certifieringsorgan, alltså företag som ackrediterats för denna uppgift av myndigheten Swedac.

Det går att bli certifierad för två olika behörigheter.

  • Behörighet N innebär att du kan arbeta med projekt av normal art.

    Projekt av normal art kan avse nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad eller rivning av en- eller tvåbostadshus. Det kan även gälla flerbostadshus med högst två våningar eller andra slags byggnader med högst två våningar. Projekt av normal art kan även avse ändring i alla slags byggnader samt idrottsplatser.

  • Behörighet K innebär att du kan arbeta med projekt av komplicerad art.
    Projekt av komplicerad art kan avse nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad eller rivning av byggnader med fler än två våningar, kabinbanor, radio- eller telemaster och vindkraftverk. Det kan även gälla arbeten med fasta cisterner eller andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga eller projekt med byggnader och anläggningar för brandfarlig verksamhet. Projekt av komplicerad art kan även avse byggnader med stora spännvidder.

  • De exakta kraven för att kunna bli certifierad kontrollansvarig enligt de båda behörigheterna, hittar du i ”Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av kontrollansvariga”.

    I Boverkets register över certifierade personer kan du se hur många KA det finns på varje ort eller län. IKAB är kontrollansvarig Göteborg och Västra Götaland.

Kontakt Urban
Vill du veta mer om våra tjänster?