Kontrollansvarig Göteborg

Certifierade som KA med behörighet N.

Kontrollansvarig Göteborg

Det krävs en kontrollansvarig (KA) vid dom flesta byggnationer enligt Bygglagen (pbl) kräver en. Vi är certifierade och stödjer byggmästaren i processen. Vi riktar oss mot privatpersoner och företag som skall bygga och behöver en KA i byggprocessen. Vi verkar som kontrollansvarig Göteborg med kranskommuner. 

Certifierad Personal

Certifikatet innebär att vi uppfyller kraven för erfarenhet och kompetens. Genom att vara certifierade kan vi utföra uppdrag mot exempelvis kommuner, byggherrar och andra som kräver att kraven uppfylls. Certifieringen är giltig i fem år under förutsättning att en årlig rapportering lämnas in till RISE. Kompetensen ska styrkas genom ett certifikat utfärdat enligt Boverkets föreskrifter (BFS 2011:14 KA4/5). Läs mer på www.rise.se

Kontakt Urban

Detta är rubriken

Kontrollansvarig Göteborg

Kontrollansvarig Göteborg Urban Lindbom 070-710 06 70

Kontakt Urban

Vill du veta mer om våra tjänster?

Läs om kontrollansvarig

Boverket har listat certifierade KA för respektive län. Läs mer här nedan om vad ansvar och arbetsuppgifter.

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten I Göteborgsområdet kan du ringa Urban Lindblom på IKAB som är kontrollansvarig Göteborg och certifierad KA. Du behöver oftast inte en KA om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus. När du utför en åtgärd som varken kräver lov eller anmälan krävs aldrig en kontrollansvarig.

Den du anlitar måste vara certifierad. Kravet finns i EU:s tjänstedirektiv och innebär att bara personer som är certifierade får göra det en kontrollansvarig ska göra.

En certifierade KA ska medverka till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen och bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan. Denna person skall också se till att kontrollplanen följs, vara med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

Den kontrollansvarige måste ha en självständig ställning. Det betyder till exempel att han eller hon inte får vara nära släkt med den som utför åtgärden eller arbeta på samma företag.

För att bli certifierad krävs kunskap, erfarenhet och lämplighet för uppgiften. Certifieringar får endast utfärdas av certifieringsorgan, det vill säga företag som har ackrediterats för denna uppgift av myndigheten Swedac.

Kontrollansvariga (KA) behövs vid många bygg-, rivnings- och markåtgärder. Som kontrollansvarig medverkar du till att byggherrens projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Det innebär bland annat att du hjälper byggherren att ta fram ett förslag till kontrollplan – och ser till att den följs. Du är även med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt skriver ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

Alla kontrollansvariga måste vara certifierade enligt lag. Certifieringar får endast utfärdas av certifieringsorgan, det vill säga företag som ackrediterats för denna uppgift av myndigheten Swedac.

Det går att bli certifierad för två olika behörigheter.

  • Behörighet N innebär att du kan arbeta med projekt av normal art.

    Projekt av normal art kan avse nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad eller rivning av en- eller tvåbostadshus. Det kan även gälla flerbostadshus med högst två våningar eller andra slags byggnader med högst två våningar. Projekt av normal art kan även avse ändring i alla slags byggnader samt idrottsplatser.

  • Behörighet K innebär att du kan arbeta med projekt av komplicerad art.
    Projekt av komplicerad art kan avse nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad eller rivning av byggnader med fler än två våningar, kabinbanor, radio- eller telemaster och vindkraftverk. Det kan även gälla arbeten med fasta cisterner eller andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga eller projekt med byggnader och anläggningar för brandfarlig verksamhet. Projekt av komplicerad art kan även avse byggnader med stora spännvidder.

  • De exakta kraven för att kunna bli certifierad kontrollansvarig enligt de båda behörigheterna, hittar du i ”Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av kontrollansvariga”.

    I Boverkets register över certifierade personer kan du se hur många KA det finns på varje ort eller län. IKAB är kontrollansvarig Göteborg och Västra Götaland.

Du kan läsa mer om reglerna i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av kontrollansvariga, KA 4. Du även vända dig till något av de företag som utfärdar certifieringar; Kiwa Sverige (tidigare Swedcert) eller RISE – före detta SP certifiering.