Våran Miljö & kvalitetspolicy

Våra mål och åtagande för miljön

På IKAB är miljöhänsyn central i allt vi gör. Vi är stolta över att vara Miljö-Certifierade av Svensk Miljöbas och att vi uppfyller nationella miljöledningsstandarder. Såklart följer vi alla gällande lagar och regelverk. Utöver detta siktar vi högt när det gäller miljökrav genom att aktivt arbeta med att reducerar vår miljöpåverkan. Genom att göra detta säkerställer vi inte bara att vi uppfyller vårt åtagande gentemot miljön, utan vi stärker också vår konkurrenskraft på marknaden. Välkommen att ta del av vår hållbarhetsresa!

Optimera resursanvändning

Vi arbetar målmedvetet för att optimera användningen av energi, råvaror, drivmedel och andra resurser för att göra dem så miljömässigt hållbara som möjligt.

Återanvändning och återvinning

Vi strävar efter att maximera återanvändning och återvinning av restprodukter som uppstår i vår verksamhet.

Arbetsmiljö och medarbetarutveckling

För att säkerställa att vårt miljöengagemang är djupt rotat i vår organisation, ser vi till att alla våra medarbetare är väl informerade om vår miljöpolicy. Vi tror på att medvetandegöra och inspirera våra teammedlemmar så att miljöhänsyn alltid sätts i första rummet. Genom kontinuerlig utbildning och informationsspridning gör vi det möjligt för varje individ att agera med medvetenhet om miljöfrågor i sitt dagliga arbete. På så sätt kan vi tillsammans uppfylla och överträffa de aktuella miljökraven och bidra till en bättre och mer hållbar värld. Vi är stolta över vår roll som förändringsagenter och ser fram emot att fortsätta vårt arbete för en grönare framtid.

Social hållbarhet

Vårt övergripande mål är att inte bara vara en framgångsrik företagsorganisation utan också en arbetsplats som främjar en heltäckande hälsa och säkerhet för alla våra medarbetare. För oss är det inte bara en slogan; det är en kärnvärdering som genomsyrar alla aspekter av vårt företag. För att uppnå detta strävar vi efter att skapa en arbetsplats där medarbetarna känner sig fysiskt, psykiskt och socialt välmående. Detta innebär att vi arbetar aktivt med att skapa en fysisk arbetsmiljö som är säker och ergonomiskt utformad för att minimera risker och främja hälsa. För oss är en hälsosam arbetsplats också en plats där medarbetare känner sig uppmuntrade och engagerade. Vi värdesätter en positiv arbetskultur som bygger på öppen kommunikation, samarbete och respekt. Genom att involvera alla medarbetare i arbetsmiljöfrågor och säkerhetssystem skapar vi en känsla av delaktighet och gemenskap som bidrar till vårt övergripande mål.


För att uppnå vårt övergripande mål att skapa en hälsosam och säker arbetsplats som främjar både individuell utveckling och vårt företags framgång, integrerar vi aktivt flera viktiga principer i vår arbetskultur och ledarskap. Vi tror starkt på att ge varje medarbetare möjligheter att:

  • Vara väl informerad om företagets mål och vision: Genom tydlig och öppen kommunikation ser vi till att alla våra medarbetare förstår varför vi är här och vart vi är på väg. Detta skapar en stark känsla av syfte och samhörighet.
  • Förstå sin roll och betydelsen i företaget: Genom att tydligt definiera rollerna och hur de bidrar till organisationens övergripande mål ser vi till att varje medarbetare känner sig värdefull och ansvarig för företagets framgång.
  • Påverka och förbättra sitt eget arbete: Vi värdesätter idéer och förslag från våra medarbetare och uppmuntrar dem att aktivt bidra till att förbättra sina arbetsprocesser och resultat.
  • Känna ansvar för sina uppgifter och ha nödvändiga befogenheter: Vi ger våra medarbetare det ansvar och befogenheter de behöver för att ta ansvar för sina arbetsuppgifter och fatta beslut som gynnar både dem själva och företaget.
  • Fortlöpande utvecklas inom sitt kompetensområde: Genom att investera i våra medarbetares utbildning och utveckling stärker vi deras förmåga att leverera hög kvalitet och stanna konkurrenskraftiga inom sina områden.
  • Ta ansvar för säkerhet och hälsa: Säkerhet och hälsa är inte bara en företagsåtagande, det är något som varje medarbetare är aktivt involverad i. Vi uppmuntrar alla att vara medvetna om säkerhetsaspekter och att ta aktivt ansvar för att skapa en trygg arbetsmiljö.

Vårt åtagande för kvalitet

Vi strävar alltid efter att leverera projekt med högsta möjliga kvalitet. Vårt mål är att uppfylla och överträffa våra kunders höga förväntningar genom att erbjuda ”Kvalitet som motsvarar våra kunders krav”. Kvalitet är en central del av allt vi gör, oavsett om det gäller våra tjänster eller utförandet av våra uppdrag. Vi värdesätter också starka och förtroendefulla samarbeten med våra leverantörer, kunder, medarbetare och entreprenörer.

Kundfokus och kundtillfredsställelse

Vi lyssnar aktivt på våra kunders behov och förväntningar. Genom att konsekvent uppfylla deras krav strävar vi efter att våra kunder ska uttrycka sin fulla tillfredsställelse med vårt arbete.

Individuellt ansvar och kompetens

Varje individ inom vårt företag delar ansvaret för att upprätthålla hög kvalitet. Vi ser till att alla har nödvändig kompetens och utbildning för sina arbetsuppgifter och främjar löpande utbildning och erfarenhetsutbyte för att ständigt förbättra oss.

Överensstämmelse med lagar och miljökrav

Vi följer alla relevanta lagar, förordningar och miljökrav för att säkerställa att vi upprätthåller en hög standard av etik och ansvar gentemot miljön och våra kunders fastigheter.

Miljöansvar och riskförebyggande

Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra vår avfallshantering och förebygga potentiella miljörisker i vår verksamhet och vid eventuella olyckshändelser.

Behöver du hjälp med din fastighet?

Utforska våra tjänster

Vänta inte

Skicka en intresseanmälan så kontaktar vi dig