Lekplatser: 2 lagar eran brf behöver ha koll på

Lekplatser är hjärtat i många bostadsrättsföreningar, en plats där glädje, gemenskap och minnen skapas. Men det är viktigt att komma ihåg att dessa utrymmen kräver särskild uppmärksamhet och vård. Som fastighetsägare har du ett ansvar att se till att lekplatser och lekredskap är säkra för alla som använder dem. Denna artikel belyser vikten av att fokusera på lekplatserna inom din bostadsrättsförening och hur du kan säkerställa deras säkerhet och underhåll.

Lagar och regler för lekplatser

Ansvar för lekplatser och lekredskap ligger tungt på fastighetsägarens axlar. Både Plan- och bygglagen (PBL) och Boverkets byggregler (BBR) ställer krav på att lekplatser ska utformas säkert och att befintliga lekplatser ska underhållas i enlighet med dessa lagar och regler.

Enligt produktsäkerhetslagen (PSL) betraktas fastighetsägare som näringsidkare när de tillhandahåller lekredskap som en vara eller tjänst till sina medlemmar. Detta innebär att fastighetsägaren måste följa PSL och säkerställa att lekredskapen uppfyller de gällande säkerhetsstandarderna.

Tillsyn och besiktningar

För att säkerställa att lekplatserna följer säkerhetskraven, är det nödvändigt med regelbundna besiktningar och tillsyn. Två viktiga myndigheter som övervakar lekplatserna är Byggnadsnämnden och Konsumentverket.

Byggnadsnämnden är tillsynsmyndigheten för att se till att nya lekplatser byggs säkert och för att försäkra sig om att underhåll av befintliga lekplatser görs enligt PBL.

Konsumentverket är ansvarig för att säkerheten hos lekredskap uppfylls i enlighet med produktsäkerhetslagen. Detta inkluderar bedömningar av säkerheten för de lekredskap som används på lekplatser.

Besiktningar och underhåll: Avgörande faktorer

För att lekplatserna ska vara säkra och i gott skick, är det nödvändigt att genomföra besiktningar och underhåll. När en ny lekplats byggs, rekommenderas en installationsbesiktning utförd av en person med kompetens att bedöma överensstämmelse med relevanta Europastandarder.

Dessutom bör planer för besiktning, kontroll, drift och underhåll upprättas för varje lekplats, både nya och befintliga. Fastighetsägare bör överväga att utföra kontinuerliga säkerhetsbesiktningar och att se till att underhåll och reparationer utförs av kompetent personal. Alla besiktningar och genomförda åtgärder bör noga dokumenteras för eventuell tillsyn.

Tips för styrelsen: Hur håller ni era lekplatser säkra?
Lekplats

Som styrelse i en bostadsrättsförening är det viktigt att vara medveten om ansvaret för säkerheten på lekplatser och hanteringen av lekredskap. Nedan sammanställer vi våra viktigaste tipps till er som kan hjälpa er förening att säkerställa att era lekplatser är trygga och välskötta:

  1. Känn till gällande lagar och regler: Börja med att sätta er in i de relevanta lagarna och reglerna som styr lekplatser. Plan- och bygglagen (PBL) och Boverkets byggregler (BBR) innehåller krav som ni måste följa när det gäller säkerhet och underhåll. Boverket har samlat all information på sin hemsida. Läs mer här —->
  2. Prioritera säkerhet: Gör det tydligt att säkerheten är högsta prioritet. Se till att lekplatserna är utformade och underhållna i enlighet med gällande säkerhetsstandarder för att minimera risken för olyckor. Det sista vi vill är att ett barn far illa på grund av att lekplatsen inte varit säker.
  3. Regelbundna besiktningar och tillsyn: Vi rekomederar att någon i föreningen gör en tillsyn av lekplatsen en gång i månaden. Samt att man en gång per år tar in professionell hjälp av en besiktningsman. Våra fastighetsskötare är tränade för att göra tillsyn av lekplatser vid varje besök.
  4. Kommunicera med medlemmarna: Ni i styrelsen kan också uppmana era medlemmar om att hålla ögonen öppna för avvikelser. Börja med att informera föreningens medlemmar om lekplatsens säkerhet och vikten av deras samarbete för att bevara den. Skapa medvetenhet och engagemang hos boende.
  5. Dokumentera allt: Se till att allt arbete, besiktningar, reparationer och åtgärder noga dokumenteras. Detta är viktigt för framtida tillsyn och behov.
  6. Kommunicera med tillsynsmyndigheter: Om det finns behov av att samarbeta med tillsynsmyndigheter som Byggnadsnämnden eller Konsumentverket, se till att ni har en bra kommunikation med dem och följer deras riktlinjer.
  7. Förebyggande underhåll: Förhindra kostsamma reparationer genom förebyggande underhåll. Ta hand om små problem i tid för att undvika större problem i framtiden.
  8. Säkerhetskultur: Skapa en säkerhetskultur inom föreningen och uppmuntra boende att rapportera eventuella säkerhetsproblem eller skador på lekplatserna.
  9. Uppdatera regler och föreskrifter: Säkerställ att föreningens regler och ordningsföreskrifter är uppdaterade och inkluderar riktlinjer för användningen och underhållet av lekplatser.
  10. Anlita professionella experter: Om ni saknar den nödvändiga kompetensen inom styrelsen för att utföra besiktningar och säkerhetskontroller, överväg att anlita professionella experter inom området. IKAB har kompetent personal som gärna hjälper er. Till våra tjänster —>

Genom att följa dessa tips kan ni säkerställa att era lekplatser förblir en säker och trivsam plats för alla medlemmar i bostadsrättsföreningen. Säkerhet och välmående är avgörande för att skapa en harmonisk boendemiljö.

Similar Posts