Enskilt avlopp Göteborg

Vi säljer och installerar avloppslösningar och vid behov även pumpstationer

Enskilt avlopp Göteborg

Installerar avlopps- och pumplösningar

Enskilt avlopp

Ett väl fungerande enskilt avlopp är viktigt för att förhindrar att bakterier och smitta sprids. Dessutom bromsar det även övergödning och försurade vattendrag. För att undvika hälsoproblem behöver man bland annat att förhindra att orenat avloppsvatten når dricksvattenbrunnar. Det kan i vissa fall räcka med att man borstar tänderna i vatten som kommer från en förorenad brunn för att bli sjuk.

Dåligt fungerande avlopp kan också sprida smitta till närliggande sjöar och vattendrag där även människor vistas eller badar. Utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten till våra hav, sjöar, åar och bäckar kan orsaka syrebrist i vattnet, även dålig lukt förekommer ofta från sådant vatten. Det kan också orsaka övergödning, vilket leder till algblomning, igenväxta sjöar och ytterligare syrebrist, man skall även ta hänsyn till att vissa områden är vattendragen extra känsliga för utsläpp

Pumpstationer

Pumpstationer

Baga minireningsverk

Enskilda avlopp

Vi säljer och installerar reningsverk från BAGA. Har du en fastighet och behöver rena toalettvattnet har vi ett smidigt minireningsverk som från Baga som löser problemet. Den enkla tekniken i Baga gör sedan underhållet minimalt.  Det är långt mellan tömningarna vilket gör den väldigt attraktivt för villaägare men även kommuner och industrier.

Reningsprocessen görs med biomassa (aktivt slam) och baseras på en process där mikroorganismer bryter ner och minskar mängden av organiskt material i det inkommande avloppsvattnet. Här åstadkommer processen genoma att syresätta inre kammaren med luft vilket både livnär biomassan och bidrar för att blanda och cirkulerar avloppsvattnet. Biomassan binder de lösa, kolloida och biogena ämnena som separerar sig till flockgrupper och sjunker till botten. Överskottet av slam transporteras sedan till slamtanken.

Reningsverken är CE-märkta.
För mer information www.baga.se

Större reningsverk

Om flera hushåll går ihop eller det finns möjlighet att ansluta till det kommunala avloppsnätet löser vi även detta. Genom att pumpa upp avloppet via pumpstationer som vi installerar under marken till den gemensamma anslutningen. Vi monterar även nivåreglering som automatiskt sköter driften av systemet. Projekteringen, som vi startar med innan vi börjar gräva i marken, formger ett system utav dessa komponenter och tar hänsyn till de topografiska förhållanden där avloppet ska installeras.

För att ta fram en korrekt och rättvis projektering behövs följande information; en bra situationskarta, vilka fastigheter som vill ansluta sig, höjden på aktuella fastigheters bottenplattor.

Utifrån detta görs en preliminär skiss på ett möjligt system. Då träffas vi på plats för att få en helhetsuppfattning av området. Vid detta möte diskuterar vi var ledningarna kan placeras och även lokalisering av anslutningspunkten. Slutligen upprättar vi en arbetsritning där placering och sedan dimension av varje ledning ritas in. Arbetsritningen använder vi när tryckledningar och pumpstationer sedan skall markförläggas.

Läs mer om våra tjänster inom markarbete.

Övriga Lösningar

Vi har enklare lösningar för sommarstugor och mindre hushåll där man separerar toalettavloppet till en sluten tank sedan låter det övriga spillvattnet (BDT) ledas till en enklare rening. Hör av dig för rådgivning och framtagning så löser vi avloppet till din fastighet.

Kontakt Urban

Vill du veta mer om våra tjänster?