Avlopp

Vi har lösningar för nästan alla fastigheter, hör av dig till oss för en säker anläggning.

Avlopp

Det viktigaste syftet med rening av toalettvatten är att förhindra att smitta sprids. Om orenat avloppsvatten når en dricksvattenbrunn kan det i vissa fall räcka med att borsta tänderna i brunnens vatten för att bli sjuk. Dåligt fungerande avlopp kan också sprida smitta till närliggande sjöar och vattendrag där människor vistas eller badar. Utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten till våra hav, sjöar, åar och bäckar kan orsaka syrebrist i vattnet med dålig lukt som följd. Det kan också orsaka övergödning, vilket leder till algblomning, igenväxta sjöar och ytterligare syrebrist, vissa områden är vattendragen extra känsliga för utsläpp.

Enskilda reningsverk

Har du en fastighet och behöver rena toalettvattnet har vi ett smidigt minireningsverk som heter BioPlus och löser problemet. Den enkla tekniken i BioPlus kräver minimalt underhåll och har långt mellanrum mellan tömningarna vilket gör den väldigt attraktivt för villaägare, kommuner och industrier.

Det finns inga rörliga delar i reningsverket eller tanken för minimalt underhåll. En kompressor installerad i styrskåpet förser bioreaktorn med luft samt driver en mammutpump som transporterar överskottsslammet till slamtanken. Styrskåp med lämplig IP skyddsklass för utomhus installation monteras ovanför mark.

BioPlus reningsverk är av Kontinuerlig Rening typ, det vill säga att vattnet rinner genom anläggningen allt eftersom avloppsvatten kommer in till anläggningen.

Rening görs med biomassa (aktivt slam) och baseras på en process där mikroorganismer bryter ner och minskar mängden av organiskt material i det inkommande avloppsvattnet. För att åstadkomma bästa reningsprocess syresätts inre kammaren med luft vilket både livnär biomassan och bidrar för att blanda och cirkulerar avloppsvattnet. Biomassan binder de lösa, kolloida och biogena ämnena som separerar sig till flockgrupper och sjunker till botten. Överskottet av slam transporteras till slamtanken.

Reningsverken är CE-märkta och är testade enligt kraven i LST EN 12566-3: 2005 + A1: 2009, avsnitt 6.3 och 7.2. Testet för reningsverkets prestation utfördes av ett Ackrediterat Laboratorium med Certifikat Nr. DGA-PL-3720,99 som i sin tur är ackrediterat av det Tyska Ackrediteringsrådet (DAP) i enlighet med kraven i den internationella standarden EN ISO/IEC 17025. Läs mer på www.scandiapumps.com/product/bioplus-minireningsverk

Större reningsverk

Om flera hushåll går ihop eller det finns möjlighet att koppla ansluta till det kommunala avloppsnätet har vi lösningar för detta. Pumpstationer som installeras i marken pumpar avloppet till den gemensamma anslutningen, nivåreglering och styrning sköter automatiskt driften av systemet. Projekteringen, som sker innan man börjat gräva i marken, formger ett system utav dessa komponenter och de topografiska förhållanden där avloppet ska installeras.

För att ta fram en korrekt och rättvis projektering behövs följande information; en bra situationskarta, vilka fastigheter som vill ansluta sig, höjden på aktuella fastigheters bottenplattor.

Utifrån detta görs en preliminär skiss på ett möjligt system. Då möter vi er på plats för att få en helhetsuppfattning av området. Vid detta möte diskuteras vart ledningarna kan lämpligen placeras, önskade placering av aktuella pumpstationerna och lokalisering av anslutningspunkten.

Slutligen upprättas en arbetsritning där placering och dimension av varje ledning ritas in. Arbetsritningen använder vi  när tryckledningar och pumpstationer skall markförläggas .

Övriga Lösningar

Vi har enklare lösningar för sommarstugor och mindre hushåll där man separerar toalettavloppet till en sluten tank och låter det övriga spillvattnet (BDT) ledas till en enklare rening. Hör av dig för rådgivning och framtagning av lösning till din fastighet.