Enskilt avlopp Göteborg

Vi säljer och installerar avloppslösningar och vid behov även pumpstationer

Enskilt avlopp

Enskilt avlopp Göteborg för att förhindra att smitta sprids, och förhindra övergödning och försurade vattendrag. Orenat avloppsvatten får inte nå en dricksvattenbrunn. Det kan i vissa fall räcka med att borsta tänderna i vatten som kommer från en förorenad brunn för att bli sjuk. Dåligt fungerande avlopp kan också sprida smitta till närliggande sjöar och vattendrag där människor vistas eller badar. Utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten till våra hav, sjöar, åar och bäckar kan orsaka syrebrist i vattnet med dålig lukt som följd. Det kan också orsaka övergödning, vilket leder till algblomning, igenväxta sjöar och ytterligare syrebrist, vissa områden är vattendragen extra känsliga för utsläpp.

 

Pumpstationer

Pumpstationer

Baga minireningsverk

Enskilda avlopp

Vi säljer och installerar reningsverk från BAGA. Har du en fastighet och behöver rena toalettvattnet har vi ett smidigt minireningsverk som heter Baga och löser problemet. Den enkla tekniken i Baga kräver minimalt underhåll och har långt mellanrum mellan tömningarna vilket gör den väldigt attraktivt för villaägare, kommuner och industrier.

Rening görs med biomassa (aktivt slam) och baseras på en process där mikroorganismer bryter ner och minskar mängden av organiskt material i det inkommande avloppsvattnet. För att åstadkomma bästa reningsprocess syresätts inre kammaren med luft vilket både livnär biomassan och bidrar för att blanda och cirkulerar avloppsvattnet. Biomassan binder de lösa, kolloida och biogena ämnena som separerar sig till flockgrupper och sjunker till botten. Överskottet av slam transporteras till slamtanken.

Reningsverken är CE-märkta läas mer på www.baga.se

Större reningsverk

Om flera hushåll går ihop eller det finns möjlighet att koppla ansluta till det kommunala avloppsnätet har vi lösningar för detta. Pumpstationer som installeras i marken pumpar avloppet till den gemensamma anslutningen, nivåreglering och styrning sköter automatiskt driften av systemet. Projekteringen, som sker innan man börjat gräva i marken, formger ett system utav dessa komponenter och de topografiska förhållanden där avloppet ska installeras. För att ta fram en korrekt och rättvis projektering behövs följande information; en bra situationskarta, vilka fastigheter som vill ansluta sig, höjden på aktuella fastigheters bottenplattor.

 

Utifrån detta görs en preliminär skiss på ett möjligt system. Då möter vi er på plats för att få en helhetsuppfattning av området. Vid detta möte diskuteras vart ledningarna kan lämpligen placeras, önskade placering av aktuella pumpstationerna och lokalisering av anslutningspunkten. Slutligen upprättas en arbetsritning där placering och dimension av varje ledning ritas in. Arbetsritningen använder vi  när tryckledningar och pumpstationer skall markförläggas. Lär även om våra tjänster inom markarbete.

Övriga Lösningar

Vi har enklare lösningar för sommarstugor och mindre hushåll där man separerar toalettavloppet till en sluten tank och låter det övriga spillvattnet (BDT) ledas till en enklare rening. Hör av dig för rådgivning och framtagning av lösning till din fastighet.

Kontakt Urban

Vill du veta mer om våra tjänster?